کارشناسی ارشد RS&GIS | گروه آموزشی و انتشارات ماهواره

کارشناسی ارشد RS&GIS

ÊÕæíÑ ÈäÏ ÇäÔÊí  

رشته‌های زیر پوشش این بخش شامل زیر است:

1- RS & GIS زیرشاخه علوم انسانی (دولتی)
2- RS & GIS زیرشاخه علوم انسانی (آزاد)
3- مهندسی RS & GIS زیرشاخه مهندسی نقشه برداری (آزاد)

دانشجویان می‌توانند برای خرید بسته‌های مکاتبه‌ای، آگاهی از دروس و نیز ارتباط با مشاور از روش‌های زیر در ارتباط باشند.
تلگرام: 09190621418
ایمیل: mahvareh.moshaver@gmail.com