نمایشگاه ها | موسسه علمی آموزشی ورنال

نمایشگاه ها

ÊÕæíÑ ÈäÏ ÇäÔÊí  

بنا بر رسالت گروه، مبنی بر رعایت عدالت آموزشی در بین دانشجویان، موسسه اقدام به برگزاری نمایشگاههای تخصصی در سراسر کشور و نیز کارگاههای تخصصی با موضوعات مختلف مهندسی نقشه برداری می نماید.